Nově zrekonstruovaná Poliklinika Zbraslav s širokou škálou zdravotní péče a doplňkových služeb.

Pro objednání a kontakty vyberte záložku dané odbornosti.
 

Rehabilitace

LÉČEBNÉ TECHNIKY prováděné FYZIOTERAPEUTEM (ev. RHB LÉKAŘEM):

Kineziologický rozbor je důležitý pro správný výběr jednotlivých technik, jejich správné časování a také pro hodnocení fyzioterapie. To v prvé řadě vyžaduje přesnou a podrobnou funkční diagnostiku při klinickém vyšetření analýzou biomechaniky pohybu.  Bez funkční diagnostiky nemá smysl s léčebnou rehabilitací vůbec začínat.

Myoskeletální a myofasciální techniky jsou účinnou technikou k uvolnění a protažení vazivových struktur a je předpokladem normální biomechaniky kostně kloubního i svalového systému. Současně se tím snažíme facilitovat (nabudit) svaly hypotonické. Tyto techniky lze využít k presuře nalezených relevantních reflexních změn (myogeloz, tender points, spoušťových bodů - trigger points).

Mobilizační a měkké techniky se používají pro normalizaci pohyblivosti kloubních struktur, aby při snaze dosáhnout návratu původní pohyblivosti postiženého kloubu, nedocházelo k sekundárnímu přetěžování blokovaných či hypermobilních kloubů. Pro potřeby častější pasivní mobilizace zejména po operacích podle doporučení ortopeda využíváme kromě i přístrojové protažení postiženého segmentu (artromoty, motodlahy).   

Reflexní masáž - jde o léčebný manuální postup, kdy velmi intenzivním mechanickým zpracováním hyperalgetických (reflexních) zón v kůži dochází k reflexní relaxaci svalových skupin. Reflexní masáž působí na kontraktilní aktivní složku svalového napětí, zlepšuje prokrvení a tím i snižuje bolest v chronicky přetížených svalech.

Kinesiotape -  je hypoalergenní speciální lepící textilní páska vyrobená ze 100% bavlny, neobsahující latex, s elastickými vlastnostmi a protažitelností až o 50-60% klidové délky a tloušťkou podobné pokožce. Pro vyšší přilnavost na kůži obsahuje termosenzibilní lepidlo. Zajišťuje jako tradiční tapy pasivní oporu pohybových segmentů, ovšem na rozdíl od nich umožňuje i volný pohyb bez omezení aktivního rozsahu pohybu a na rozdíl od ortéz neomezuje průtok krve.  Podle způsobu, síly a směru nalepení pásky na kůži dochází k reflexnímu ovlivnění měkkých mobilních tkání nejen kůže, ale i svalů, vazů a kloubů v okolí pásky. Mechanickou korekcí stimuluje mechanoreceptory, zlepšuje kloubní biomechaniku a centruje klouby. Ukotvením tapu proximálně od otoku či hematomu a pokrytím co největší plochy ve směru požadovaného toku lymfy urychluje tak jejich vstřebávání a zlepšuje  lymfatickou drenáž dané oblasti. Odstraněním městnání v krevním a lymfatickém řečišti se sníží tlak na receptory, a tím se sníží i nocicepce. Prostřednictvím směrového působení mírného tahu na kůži stimuluje kožní exteroreceptory a svalové proprioreceptory, dochází k neuroreflexní změně svalového tonu (facilitaci či inhibici svalu) a následně i polohy segmentu.

Individuální léčebný tělocvik  ( ILTV ) Představuje cvičení pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů, při kterém se klient postupně naučí cviky zaměřené na jeho problematickou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Opakované procvičování jednotlivých cviků pak vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží klienta. V rámci individuálního cvičení klient obdrží i na míru sestavenou cvičební jednotku, kterou si s sebou odnáší a pokračuje ve cvičení i doma. 

Různé přístupy v ILTV:

McKENZIE METODA je diagnostický a terapeutický systém, který je založen na mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla. Terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém, tzn. páteř krční, hrudní, bederní, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel, atd. Na základě pohybového testu, kineziologického vyšetření a podrobné anamnézy fyzioterapeut stanoví diagnózu a určí, zda-li tato terapie je vhodná pro pacienta či nikoliv. V rámci terapie pacient cvičí obvykle pouze jeden cvik několikrát za den a dodržuje pokyny běžných denních aktivit, které jsou mu doporučeny pro usnadnění denních činností, jako např. jak se oblékat, jak si čistit zuby, jak sedět, stát, vstávat, spát, aby se bolestivé příznaky tolik neprovokovaly, atd. Fyzioterapeut naučí pacienta provádět daný cvik, který je zvolen právě proto, aby ovlivnil pacientovi bolesti, co do snížení až úplného odstranění většiny příznaků. Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní spolupráci pacienta a stupni postižení. Aktivní přístup pacienta k terapii urychluje samotné vyléčení. Je-li terapie vedena zkušeným fyzioterapeutem, je pravděpodobnost zhoršení minimalizována. Metoda je výrazně šetrnější než tvrdá manipulace páteře a kloubů. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak preventivními opatřeními může předcházet dalším bolestem. 

/ upravený text pochází z internetových stránek McKenzie institutu Czech republic and Slovakia /

 

 

 

DOPLŇKOVÉ FYZIKÁLNÍ PROCEDURY:

Léčba ULTRAZVUKEM patří mezi nejčastěji aplikované metody fyzikální terapie v rehabilitaci. Doporučuje se na různé svalové a kloubní obtíže, poúrazové stavy či degenerativní onemocnění. Ultrazvuk je mechanické vlnění o neslyšitelné frekvenci nad 20 000 Hz, které se v rámci rehabilitace využívá k tzv. ultrasonoterapii. Pro terapeutické účely se využívá ultrazvuk o frekvencích 1 a 3 MHz, které efektivně pronikají do povrchových i hlubokých tkání. Používáme intenzitu 0,8 – 1 W/cm², horní hranice je 1,5 W/cm².  Doba aplikace začíná na 3 minutách, maximálně však 7-10 minut. Ultrazvuk je charakteristický tím, že při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Jedná se tedy pouze o mechanickou stimulaci, kterou můžeme připodobnit k mikromasáži. Vlivem této mikromasáže dochází k přeměně mechanické energie na energii tepelnou, čímž se zvyšuje teplota hluboko v tkáních, na které ultrazvuk aplikujeme.

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: Zlepšuje prokrvení tkáně a  svalovou relaxaci, urychluje regeneraci poškozené tkáně a má analgetický účinek. Ultrazvuk má efekt  pro relaxaci hypertonických svalů, ošetření spoušťových bodů a jemnou stimulaci oslabených svalů zejména v kombinované terapii např. s nízkofrekvenčními DD proudy. U kontinuálního ultrazvuku z účinků dominuje tvorba tepla hluboko ve tkáních. U pulsního je převažující účinek disperzní-změkčení tkáně pro zvýšení permeability kapilár. UZ urychluje také resorpci otoku a staršího hematomu→ přeměna gelifikované extravazální tekutiny v sol. 

Omezení: Ultrazvuk se nemá dávat nad poškozený i zdravý nerv, kdy snižuje vodivost nervových vláken, dále  nad pevnou kost, kde je riziko popálení periostu zejména kontinuálním UZ (na kost hned pod kůží, nadáváme nad  kovové implantáty, šrouby a jiné fixační kovové materiály. UZ nedáváme do 48-36h po úrazu pro narušení tvorby novotvořených kapilár, a neaplikujeme nad epifýzy rostoucích kostí u dětí a u mladistvých až do 25let pro riziko urychlení uzavření jejich růstových zón kostí.

 

Terapie rázovou vlnou (ESWT) je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií. Energie se přenáší na postižené místo vysokoenergetickou tlakovou akustickou vlnou (shock wave), která vyvolává v tkáni reparační procesy. Tato terapie je neinvazivní, rychlá, časově nenáročná (vlastní aplikace trvá 5-10 minut), dle výrobců a propagátorů této terapie je vysoce přijatelná, dobře tolerovaná s minimálními vedlejšími účinky. Je založená na principu mechanických radiálních rázových vln. Akustická rázová vlna je přístrojem vytvořena ze vzduchové vlny, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barrů. Pohybujícím se projektilem v aplikátoru vzniklá rázová vlna je dále přenášena skrz hlavici aplikátoru do tkáně. Maximální hloubka mechanického účinku vlny je 3,5-4cm. Léčba zpravidla probíhá v sérii 3-4 aplikací. Mezi jednotlivými aplikacemi zpravidla dodržujeme  rozmezí 5-7 dnů, aby mohla dostatečně  proběhnout reparační fáze. V tomto období má pacient dodržovat omezení zátěže ošetřené části těla. Efekt léčby nastupuje často až v průběhu jednoho až několika týdnů. Radiální vlna u některých diagnoz nezabírá hned - má tzv. odkladný účinek, proto pacientům doporučujeme určitou trpělivost. Efekt někdy nastane až po skončení aplikací. Metoda vykazuje dlouhodobý efekt. Výhodou našeho pracoviště je možnost kombinace léčby rázovou vlnou s ostatními fyzioterapeutickými metodami (např. u tenisového lokte bývá často nutno synchronizovat léčbu lokte s léčbou krční páteře, totéž platí pro bolesti ramene, léčbu ostruhy patní kosti je vhodné kombinovat s korekcí nohy pomůckami – vložky nebo-li individuální stélky do bot). 

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: U lokalit s nedostatečným prokrvením a u některých diagnóz jako je výrazná fibrotická retrakce pouzdra vápenitá ložiska (depozita), ostruhy, kde by přestavba tkáně byla s výhodou, lze o této terapii uvažovat jako o terapii poslední volby před operačním řešením, kdy skutečně nejsme schopni dosáhnout lepších výsledků jinými způsoby fyzikální terapie a metodami. 

Omezení: Nelze opomenout fakt, že kromě své nepopiratelně výrazné, razantní účinnosti, má i z tohoto důvodu i své nežádoucí vedlejší účinky. Mezi vedlejší přechodné účinky patří lokální mírný otok, destrukce kapilár, zarudnutí, petechie, někdy hematom, přechodné zvýšení bolestivosti. Obecně tuto terapii neaplikujeme u psychických poruch, u pacientů s poruchou krevní srážlivosti včetně antikoagulace, u pacientů s akutním zánětem, po RTG terapii, po aplikaci kortikoidů do cílového místa v posledních 14ti dnech, při graviditě, u nádorů, nebo do míst s lokálním dlouhodobým zánětem s chronickou mikrotraumatizací, kde hrozí při aplikaci riziko ruptury (změněná šlacha dlouhé hlavy bicepsu, těžká léze rotátorové manžety), nevhodná je aplikace nad vzdušnými orgány, absolutně kontraindikovaná je aplikace nad probíhajícím nervem nebo nervovou strukturou! Neaplikujeme jí nad  kovové implantáty, šrouby a jiné fixační kovové materiály, nad epifýzy rostoucích kostí u dětí a u mladistvých až do 25let pro riziko urychlení uzavření jejich růstových zón kostí.

 

FOTOTERAPIE:

Laser-terapie (soft-laser) je druh elektromagnetického vlnění z oblasti viditelného světla, které je unikátní svými vlastnostmi. Tato forma fototerapie je neionizující, neinvazivní světelné záření, patřící do IIIb hygienické třídy.  Laserové záření má především stejnou vlnovou délku a navíc vlnění, vytvářející laserový paprsek, kmitá naprosto symetricky - v jedné fázi (monochromatické, polarizované, koherentní a nondivergentní). Právě toto vysoce organizované harmonické kmitání v jedné rovině je schopno přenášet velké množství energie. Forma aplikace je buď bodově  např. na spoušťové body a jizvy nebo plošně formou laserové sprchy nebo scannerů např. nad hyperalgetickými zónami a bolestivými tkáněmi.

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: Účinek laserového paprsku je termický a fotochemický, jejich důsledkem je účinek biostimulační s podporou regenerace struktur (kožních, nervových, svalových, vazivových, cevních). Indikované stavy jsou bolestivé funkční i organické poruchy  jako entezopatie,  tendinitidy, poúrazové stavy, ošetření akutních a  keloidních jizev, regenerace nervových struktur. Laserový paprsek snižuje bolestivost, působí silně protizánětlivě a zvyšuje látkovou výměnu ve tkáních a buňkách. Buňky po ozáření laserem získávají energii navíc, začnou se rychle obnovovat a posiluje se jejich obranný mechanizmus. Pro terapii je směrodatná terapeutická dávka vyzářené energie (energetická hustota) v místě cílové tkáně. Laser se velmi snadno podávkuje. Udává se minimálně dávka 3-10 J/cm2. Na akutní jizvy se používá energetická hustota 3-5 J/cm², na reflexní změny ve svalech a entezopatie 8 – 15 J/cm². Stanovení konkrétní dávky závisí na typu a uložení tkáně, kterou chceme ošetřovat ( např. kost resorbuje až 98 % vyzářené dávky), dále na typu a stádiu poškození a také na typu používaného přístroje. U akutních stavů by se ozařování mělo provádět denně po dobu 2 – 3 dnů, pro urychlení hojení obden. Celkem se uvádí do 5-10x aplikací (např. u akutního herpes zooster 7-10x). Celková doba aplikace je řádově 5-10min. v hodnotách cca 250-300mW v 1cm2  na 1minutu aplikace (30s kontinuálně, 30s pulsně). Nejmodernější laserové přístroje jsou vysokovýkonové (až 12W), kdy se zkracuje doba aplikace terapeutické vyzářené dávky zejména do hlubokých uložených tkání, což je na jednu stranu výhodné pro zkrácení doby aplikace (řádově sekund až minut) a pro redukci počtu sezení ( 3-5x aplikací), kdy pacient ušetří peníze a čas za vyšší počet aplikací. U akutních stavů by se ozařování mělo provádět denně po dobu 2 – 3 dnů, pro urychlení hojení obden. Frekvence laserového záření má působit při 5Hz stimulačně, při 8Hz antiedemátozně a při 10Hz tlumivě-analgeticky.

Omezení: neaplikujeme u dekompenzované epilepsie, u horečky, u nádorových onemocnění, prekanceróz, neaplikujeme do očí a nad štítnou žlázu, dále neaplikujeme u fotodermatos  a u  fotosensibilizující medikace (ketoprofen). Z estetických důvodů neaplikujeme nad tetováž  kvůli znehodnocení kresby. U obesních pacientů hloubkovou foterapii vzhledem k malému průniku fototerapie aplikujeme s ohledem k místě aplikace a dotyčné  vrstvě tuku. 

 

MAGNETOTERAPIE: 

Pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie je druh elektroléčebné procedury, která má hlavní výhody v tom, že není možné lokální poškození elektrickým proudem jako u přímých kontaktních elektroléčebných metod. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což může vést k potlačení některých zdravotních potíží. Magnetické pole prostupuje exponovanou tkání rovnoměrně, tzn. každou buňkou. Ionty, které jsou obsaženy v buňkách a v koloidních systémech, jsou magneticky ovlivnitelné, což způsobuje aktivizaci každé buňky. Je známo, že při různých onemocněních se mění povrchové potenciály buněk v organismu oproti normálním hodnotám.  Dochází tak ke zvyšování propustnosti mezibuněčných membrán a tím k zvýšenému prokrvování, okysličování, zásobování živinami a k lepšímu odvádění zplodin v exponované tkáni. Pulsní magnetické pole využívá k terapii magnetickou složku elektromagnetického pole, kde ke změnám vlastností tohoto pole dochází skokem a jsou tím indukovány velmi slabé elektrické proudy v exponované tkáni. Hlavní účinky pulzního magnetického pole jsou analgetický (proti bolesti), vasodilatační (zlepšení prokrvení tkání, ústup otoků), protizánětlivý účinek, antiedematózní (proti otokům), biostimulační trofotropní účinek (zrychlené hojení zlomenin i měkkých tkání), může mít účinek myorelaxační (svalovou relaxaci) anebo myotonizační (svalové posílení).

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: podporuje hojení všech tkání (např. svaly, vazy, kosti, regeneraci PNS i CNS), zlepšuje regeneraci po fyzické zátěži, působí antimigrenosně, urychluje kaskádu zánětlivých reparačních dějů. Převážně se používá terapeuticky intenzita kolem 8-15mT, u akutních stavů se uvádí nižší intenzita kolem 5mT, u chronických stavů vyšší až 30mT. Frekvence aplikace je buď stabilní ev. frekvenčně modulovaná pro minimalizaci adaptace na stálou frekvenci. Protizánětlivé, vasodilatační frekvence se uvádí  do 10-25Hz, trofiku ovlivňující a analgetické jsou frekvence 25-50Hz a výše, kdy vyšší frekvence (50-70Hz) zvyšují prokrvení a působí více analgeticky u chronických stavů. Prstencové nebo semilunární aplikátory se používají u končetin, ramene a C páteře. Na celou páteř se používají aplikátory deskové. Doba aplikace je v průměru kolem 30minut. Citlivost na tuto terapii je velmi individuální! Lze ji aplikovat u dětí.

Omezení: Nicméně vzhledem k rozmanitosti a šíři svých účinků má zase na druhou stranu také řadu absolutních i relativních  KI → nedáváme jí u kardiostimulátorů, v těhotenství, u tumorů a u krvácivých stavů (včetně antikoagulace), u těžkých stupňů ischemické nemoci a infekčních chorob. Působí snížením periferního cévního odporu vagotropním účinkem ortostatickou hypotenzi → vertigo ( točení hlavy), akcentuje dysfunkci endokrinních žlaz a záchvatovitá onemocnění včetně epilepsie, zvyšuje dráždivost u CNS neurotismem, zhoršuje vyšší únavností myastenii gravis. Mimochodem musíme při její aplikaci počítat s jejími dalšími “neterapeutickými nežádoucími“ elektromagnetickými účinky v případě aplikace v blízkosti magnetických přenosových médiích a zařízení (EMG a EKG přístroje, mobily, tablety, osobní počítače, magnetické karty atd …).

 

ELEKTROTERAPIEje efektivní fyzikální terapie, jenž využívá různé druhy elektrických proudů (stejnosměrné proudy, střídavé proudy nízké nebo střední frekvence či vysokofrekvenční s různě tvarovanými impulzy), které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak posilují. Působí proti bolesti a zánětu.

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: Obecně je možno říci, že elektroléčba působí zejména proti bolesti (analgetický efekt), proti zvýšenému napětí svalů (myorelaxační efekt), zvyšuje prokrvení tkání a tkáňový metabolismus ( trofotropní efekt), má příznivý vliv na zmenšení otoků ( antiedematózní efekt). Elektroterapie je proto vhodná při onemocněních pohybového aparátu, zejména u akutních poúrazových a pooperačních stavů, ale i u chronických a degenerativních onemocnění. Typ elektroléčebné procedury se volí podle převažujícího typu onemocnění.

Omezení obecná:  U kardiostimulátorů při elektrostimulaci i elektroterapii bychom měli dodržovat vzdálenost minimálně 50cm (lépe 70cm) od proudové linie mezi elektrodami a kardiostimulátorem.  Nedáváme nad oblast srdce a břicha, nedáváme nad absces, nad sinus caroticus, nedáváme u Parkinsoniků, krvácivých stavů a u ataky roztroušené sklerózy.

 Vybrané nejčastěji používané druhy elektroléčby:
Diadynamické proudy (DD proudy) - Název diadynamic znamená, že při této terapii je využíváno dvou stejnosměrných proudů – galvanického a pulsního nízkofrekvenčního. Galvanická složka zlepšuje toleranci proudu i hloubku průniku do tkání, jelikož pulsní složka nízkofrekvenčních proudů nemá příliš hluboký průnik kvůli vysokému odporu kůže, proto zacílení terapie DD proudů není vhodné do hluboko uložených tkání.  Tato léčba zvyšuje prokrvení postižené oblasti, uvolňuje svalstvo, využívá se při řadě bolestivých stavů. Např. proud CP je označovaný jako dráždivý, naopak proud LP je označovaný jako analgetický v intenzitě prahově senzitivní, v intenzitě prahově motorické pro 50Hz má účinky myorelaxační a v intenzitě výrazně nadprahově motorické účinky myostimulační. Nicméně účinky závisí na subjektivní intenzitě (subjektivní snášenlivosti pacienta), méně na druhu pulsní složky. DD proudy mají především analgetické účinky u perakutních a akutních stavů ( vrátková teorie) při sbj. intenzitě nadprahově senzitivní. Hlavní indikace představují poúrazové akutní stavy (zhmoždění a natažení svalů, vymknutí kloubů apod.), nemoci pohybového aparátu (bolesti páteře, cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom, artróza), neuralgie, neuritidy, poruchy prokrvení (Raynaudova choroba, kompresivní syndromy periferních nervů, křečové žíly, záněty žil, omrzliny, ischemická choroba dolních končetin).  Nejběžnější čas aplikace na jedno místo je přibližně 3-5 min., celková doba aplikace nemá přesahovat 12 min. Obecně lze řící, že čím je proces akutnější, tím kratší bude aplikace proudu. Délka aplikace se zvětšuje v závislosti na ploše, kterou se snažíme ovlivnit a na hloubce procesu ve tkáni. Při akutních stavech se aplikuje nejčastěji 1x denně, při udržovací terapii 1x týdně.

Träbertovy proudy jsou nízkofrekvenční pulsní proudy, které mají výrazný analgetický účinek, používají se podobně jako výše uvedené metody, zvláště pak po úrazech, při chronických bolestech páteře, jsou vhodné u degenerativních onemocnění malých i velkých kloubů, při chronických zánětlivých revmatických chorobách postihujících klouby, k mírnění nervových a svalových bolestí.

Interferenční proudy se uplatňují spíše u subakutních a chronických stavů (svalových, kloubních, poúrazových, neuralgických) na rozdíl od nízkofrekvenčních DD proudů, které mají své největší uplatnění u perakutních a akutních stavů. Léčba je založena na principu interference dvou středněfrekvenčních proudů přímo ve tkáni. Výhoda interference je v tom, že středněfrekvenční proudy v nosné frekvenci  lépe překonávají kožní odpor! V jejich rozdílné frekvenci 5000Hz až 5100Hz, v místě zkřížení dvou proudů v hloubce tkáně, kam se s klasickými nízkofrekvenčními DD proudy nedostaneme, vzniká třetí středněfrekvenční proud (Sf) s terapeutickými účinky nízkofrekvenčních proudů (1-200Hz)! Tento sumační proud by měl být amplitudově a nízkofrekvenčně modulovaný (AMP) kvůli adaptaci excitabilní tkáně. Rozsah kolísání frekvence amplitudové modulace je od minimální frekvence 90-130Hz. Pro chronické urputní stavy se používají různé varianty spectra podle citlivosti naší klientely: od agresivní změny frekvence skokem (contour 1%), přes  běžně používané střední (contour 50%) až po velmi mírné plynulé změny frekvence (contour 100%) u hyperexcitovaných pacientů a předrážděných stavů. Doba po kterou probíhá změna z minimální frekvence do maximální (sweep time) je u akutních stavů 10-20s, u subakutních 6s, u chronických 1-3s.  K zesílení účinku se používá tzv. vakuových elektrod, doba aplikace je pak kratší, intenzita proudu se volí dle subjektivní snášenlivosti pacienta.  Léčba ovlivňuje prokrvení postižené oblasti, zlepšuje výživu oblasti, způsobuje relaxaci svalů a zmenšuje bolest. Působí přímo na svaly, nervy a ovlivňuje látkovou výměnu buněk.  Indikací jsou hlavně chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového aparátu, onemocnění svalů, šlach a tíhových váčků, zlomeniny a další onemocnění kostí, zhmožděniny, vymknutí kloubů, artrózy, spondylózy, Bechtěrevova nemoc, bolesti páteře, neuralgie, neuritidy, cévní choroby, gynekologické záněty, břišní srůsty, astma a řada dalších. Aplikace trvá nejčastěji 15 minut, u akutnějších a dráždivých stavů je aplikační doba kratší, u chronických chorob a u pacientů méně citlivých na proud je aplikace delší. Obecně se délka aplikace pohybuje v rozmezí 3-20 minut. Počet procedur je obvykle 9-12 v průběhu 3 týdnů. Omezení interferenčních proudů je u akutních stavů (funkčních a organických poruch jako např. rozdrcená tkáň), kdy je doba aplikace 15-20min kontraindikovaná! Nejšetrnější aplikace interferenčních proudů může být použita i u akutnějších stavů 36h od úrazu. Malé frekvence 1-5Hz stimulují jeden záškub denervovaných svalových vláken, frekvence 5-60 Hz může stimulovat částečně denervovanou svalovinu, přičemž u zvyšující se frekvence 30- 50Hz je nutno pro umělou maximální tetanickou kontrakci přerušovat stimulaci, aby nedošlo k metabolickému vyčerpání stimulovaných svalů. Dráždivý účinek na příčně pruhovanou svalovinu má frekvence kolem 50 Hz při intenzitě nadprahově senzitivní (NPS) až podprahově či prahově motorické (PPM, PM). Analgetický účinek má frekvence kolem 90-130Hz při prahově senzitivní intenzitě (PS). Antiedematosní efekt je v celé šíří 0-100Hz (více u vyšších frekvencí). Myorelaxační účinek mají vyšší frekvence 150-200Hz. Po první proceduře může pacient cítit přechodné zhoršení, ovšem po třetí aplikaci by již měl pociťovat zlepšení, jinak není další pokračování v této terapii indikováno. Transregionální aplikace interferenčních proudů  je ideální u končetinových kloubů jako je např. rameno, přičemž účinek Dipolového vektorového pole (DVP)  lze vlastní pozicí a velkostí elektrod dobře zacílit (vyšší účinek blíže k menší elektrodě). U ramene využíváme ručně otáčené (HAND) aplikace pro lepší zaměření a silnější účinek. Nejšetrnější aplikace interferenčních proudů je izoplanární vektorové pole (IVP) se čtyřpolovou interferencí u tetrapolární  aplikace - Sf(t), kdy v celé oblasti křížení proudů je amplitudová modulace homogenní a procedura může být použita i u akutnějších stavů 36h od úrazu. Intenzita se řídí subjektivními pocity pacienta. Volíme jí podle stádia a účinku. Používáme buď stabilní frekvenci podle převažujícího účinku nebo lépe frekvenční modulaci v rozsahu frekvence požadovaného účinku k prevenci adaptace excitabilních tkání. Malé frekvence 1-5Hz stimulují jeden záškub denervovaných svalových vláken, frekvence 5-60 Hz může stimulovat částečně denervovanou svalovinu, přičemž u zvyšující se frekvence 30- 50Hz je nutno pro umělou maximální tetanickou kontrakci přerušovat stimulaci, aby nedošlo k metabolickému vyčerpání stimulovaných svalů. Dráždivý účinek na příčně pruhovanou svalovinu má frekvence kolem 50 Hz při intenzitě nadprahově senzitivní (NPS) až podprahově či prahově motorické (PPM, PM). Analgetický účinek má frekvence kolem 90-130Hz při prahově senzitivní intenzitě (PS). Antiedematosní efekt je v celé šíří 0-100Hz (více u vyšších frekvencí). Myorelaxační účinek mají vyšší frekvence 150-200Hz. Po první proceduře může pacient cítit přechodné zhoršení, ovšem po třetí aplikaci by již měl pociťovat zlepšení, jinak není další pokračování v této terapii indikováno. Doba aplikace je u akutních stavů do 2-5minut, u subakutních stavů do 10min, u chronických až 20min) Frekvence procedur u subakutních stavů je zpočátku denně, postupně 2-3x týdně, celkem 9-12x.

Impulsoterapie: Elektrostimulace – je metoda, která využívá dráždivých účinků nízkofrekvenčních proudů. Indikací k použití je prevence ochabnutí svalů z inaktivity (při zlomeninách, pooperačních stavech), stimulace svalů dolních končetin a břicha u ležících pacientů nebo při denervaci postižených svalů, kdy jí  používáme “na probuzení“ denervovaných svalových vláken. Používáme pomalu rostoucích šikmých impulsů o velikosti 5-10mA s pozvolným nástupem intenzity a větší délkou impulsu (vždy delší než 10 ms, ideálně 200-500ms), kdy dochází k selektivní stimulaci paretických svalů. Obecně dokud je paréza stimulujeme pro zabránění atrofie nebo ztráty funkce svalu.  Při výraznější atrofii svalů například po úrazu, po delší imobilizaci, u těžkých centrálních plegií, nebo u totálních periferních plegií s úplnou denervací svalů např. ruptura nebo avulze kořenů brachiálního plexu  používáme elektrogymnastiku pomocí pravoúhlých impulsů. Při částečné denervaci postižených svalů (přetrvávání spontánní svalové aktivity v jehlovém EMG obraze) a při oslabení svalu dle funkčního svalového testu < 3st (částečně denervované svaly 2-3 dle ST odpovídající redukci interferenční křivky 2-4/5 v EMG obraze) používáme “na probuzení“ denervovaných svalových vláken šetrnou elektrostimulaci. Ideálně preferujeme ruční ES jednotlivých svalů kuličkovou monopolární formou dráždění (katoda) po kratší dobu, než je aplikace fixovanými bipolárními elektrodami v desítkách  minut do jednoho motorického bodu. Nicméně realita je v drtivé většině právě taková, že elektrostimulujeme bipolárně jednotlivé velké svaly eventuálně celou skupinu svalů! Katoda při bipolární aplikaci je vždy uložena distálně. Používáme pomalu rostoucích šikmých impulsů o velikosti 5-10mA s pozvolným nástupem intenzity a větší délkou impulsu (vždy delší než 10 ms, ideálně 200-500ms), kdy dochází k selektivní stimulaci paretických svalů. Pravoúhlý impuls by podráždil všechna svalová vlákna jako je tomu u elektrogymnastiky. Ovšem pro detekci motorického bodu (zpravidla v místě zanoření nervu do svalu) slouží právě pravoúhlé impulsy s délkou 1-5ms a s velmi nízkou frekvencí 0,3- 0,15 Hz ( 1 impulz za 3-6 s) v režimu constant voltage, kde nejmenší intenzitou vyvoláme kontrakci. Platí zásada stejné elektrody: detekce motorického bodu, vyšetření I/t křivky, vlastní elektrostimulace. Délka elekrostimulace je individuální vzhledem k energetickému vyčerpání svalu. Frekvence se provádí denně po dobu úměrnou délce regenerujícího axonu (kořenově se uvádí 2-3mm/den). Obecně dokud je paréza stimulujeme pro zabránění atrofie nebo ztráty funkce svalu.

Elektrogymnastiku používáme při výraznější atrofii svalů například po úrazu, po delší imobilizaci, u těžkých centrálních plegií, nebo u totálních periferních plegií s úplnou denervací svalů např. ruptura nebo avulze kořenů brachiálního plexu (úplně denervované svaly 0-1 dle ST odpovídající redukci interferenční křivky 0-1/5 v EMG obraze), když není čas na fyziologické facilitační postupy (PNF, Vojta). Provádíme pomocí pravoúhlých impulsů, používáme sf(b)proudů s konstantní frekvencí 50Hz nebo lépe s frekvenční modulací od 30-60Hz k prevenci adaptace svalových vláken. Intenzitu používáme nadprahově motorickou (NPM). Pro fázické svaly volíme dobu kontrakce 3-6s, u tonických svalů si můžeme dovolit dobu kontrakce nastavit až na 40s. Důležité je dodržet pausu (relaxaci) minimálně stejnou dlouhou , optimálně dvojnásobnou oproti trvání kontrakce. Doba trvání procedury je 1-3minuty pro fyzický sval, pro tonický sval 5-15min, ale nikdy déle než 30min.! Elektrogymnastiku nedáváme u částečně denervovaných svalů a u částečných periferních paréz, kde je jasně indikována elektrostimulace. Samozřejmně platí obecné KI elektroterapie i elektrostimulace. Také musíme počítat u elektrogymnastiky s rizikem vzniku vazivových mikrotraumat trhavým pohybem svalu s následným vznikem entezopatických bolestí po nefyziologické synchronní kontrakci (synchronní nábor motorických jednotek), oproti fyziologické asynchronní kontrakci s plynule narůstajícím napětím (asynchronní pozvolný nábor motorických jednotek) modulovaným aktuálním nastavením gama-systému.

Rebox -Elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je určen pro léčbu a diagnostiku poruch pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Je efektivní v léčbě chronické i akutní bolesti. V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami. Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné již po několika minutách od aplikace reboxových proudů. Doba aplikace je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě aplikace. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku. Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit lěčebný proces. Rebox je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami. 

LYMFODRENÁŽ:

Přístrojová lymfodrenáž:  Vakuum-kompresní terapie je přístrojové střídání přetlaku a podtlaku např. u otoků horní a dolní končetiny, u algodystrofického syndromu, u chronických posttraumatických stavů s přetrvávajícím lymfedemem. Má přímý trofotropní a přímý antiedematózní účinek.  

Manuální lymfodrenáž:  Speciální hmatová technika, která má z účel zvýšit odtok lymfy a je součástí komplexní terapie lymfatického edému (otoku). Lymfatický otok vzniká při poruše odvodné (drenážní) funkce lymfatických cév. Tato metoda je určena pro terapii lymfedému primárního a sekundárního, pooperačních a poúrazových otoků, v dermatologii (akné, erysipel), neuorolgických onemocněních, při bolestech hlavy, při zácpě, degenerativních onemocnění kloubů, za zvýšením kondice, u onkologických pacientů po zaléčení, klientům s lymfatickými otoky (kromě srdečních a ledvinových). Kosmetické využití jako součást komplexní terapie celulitidy, zlepšení vzhledu. Ostatní využití při pocitu těžkých nohou, rehabilitace sportovců, pracovníků s vysokým zatížením dolních končetin nebo vysoce manuálně pracujících jako součást celkového RHB plánu Nedoporučuje se u zánětů celkových nebo místních (angína, chřipka, opary jakéhokoliv původu), v těhotenství oblast břicha, záněty nervů, záněty zubů, dekompenzované nemoci srdeční, štítné žlázy, astma bronchiále,záněty žil a další).

TERMOTERAPIE:

Pozitivní termoterapie předehřátí (prohřátí svalů) zlepšující viskoelastické vlastnosti vaziva (horký zábal, rolka, aplikace parafínu, peloidu ( rašeliny ) uvolněním kůže a podkoží je indikována před masáží nebo individuálním LTV.

...

 

Mapa - Poliklinika Zbraslav

Poliklinika Zbraslav s.r.o.

Po privatizaci polikliniky se usilovně pracuje na modernizaci. A to jak prostor, tak tohoto informačního webu. Prosíme proto o trpělivost - web bude brzy funkční a najdete zde to co hledáte.

©2024 Poliklinika Zbraslav s.r.o. All Rights Reserved . Designed By WebAN

KONTAKT : +420 733 738 394, administrativa.barrandov@centrum.cz

Search